és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Estabilitat, resistència i durabilitat en vials de trànsit

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Big-bag

 Camió banyera 

Amb dúmper

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Barreja homogènia i fresca d'àrids, aigua i ciment, preparada en una central per ser transportada al punt d’utilització de l'obra. El sòl ciment aporta estabilitat, resistència i durabilitat al terreny sense generar pols i la seva composició final, s'adapta a les prescripcions tècniques de cada obra. Compleix amb el PG3, la norma que regula el plec general de Carreteres.

Camp d’aplicació

Capa base per a vials d'alta exigència de trànsit: carreteres, carrers, camins, autopistes i autovies, de trànsit lleuger o pesat, aparcaments i pistes d'aeroport.

Avantatges

  • Aporta una capa d'alta resistència, gràcies al contingut de ciment que fa la funció de lligant.
  • Percentatge homogeni d'humitat i ciment, controlat des de la central de fabricació.
  • No genera pols en aplicar-lo a la traça.
  • La resistència que aporta al terreny permet l'aplicació d'una capa asfàltica més fina.
  • S'adapta als requeriments de resistències del plec de prescripcions tècniques particulars de cada obra, estabilitzant els diferents tipus de terreny que puguin existir.
  • Les matèries primeres utilitzades per elaborar el sòl ciment disposen de marcatge CE.

Sistema d’aplicació i subministrament

  • El material es transporta, de la central de fabricació a l'obra, mitjançant camions banyera, podent instal·lar una central de fabricació a la pròpia obra.
  • Després de ser estès, serà compactat seguint les especificacions tècniques.