és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Sostenibilitat

 

Per Promsa l'Economia circular i la sostenibilitat són més que una activitat, són una actitud. Creiem que tant el camí que recorrem com el creixement dels nostres negocis, han de desenvolupar-se al voltant del concepte de Sostenibilitat.

La base de la nostra activitat són els nostres orígens: les persones que formen la companyia i les matèries primeres naturals que composen els nostres productes. Per això establim i invertim en els mecanismes necessaris per a tenir cura dels nostres recursos humans i optimitzar els recursos naturals.

El nostre objectiu final és el de satisfer els nostres clients, aportant-los els productes i serveis que requereixen d'acord amb les tendències del nostre entorn, principalment l'economia circular. Per aquest motiu, cuidem amb detall la nostra atenció al client, i alineem els nostres esforços per donar el millor servei i oferir-lo de la forma més adequada i sostenible.

La investigació i desenvolupament ens permet avançar, millorar de forma continuada, adaptant-nos als requeriments dels clients, dissenyant solucions innovadores, sempre tenint present l'entorn ambiental i social que ens envolta.

Anar a Sostenibilitat de Grup Ciments Molins>

 

Control de les emissions de soroll a la pedrera La Carrascosa
Control de les emissions de soroll a la pedrera La Carrascosa

Compromís ambiental

PROMSA integra la Protecció del Medi Ambient en la gestió, els objectius i les estratègies de l'empresa, sent la sostenibilitat una de les prioritats de la companyia. Hem implantat i certificat un sistema de gestió ambiental sota la norma ISO 14001, que és avaluat anualment. La base del sistema és la millora contínua, on invertim en la tecnologia més eficaç disponible, establint polítiques específiques basades en l'eficiència per a la gestió de residus i els consums d'energia i aigua.

Som conscients de la necessitat de cuidar el nostre entorn, els nostres negocis es nodreixen de matèries primeres naturals com són els àrids o l'aigua, per això tenim una estricta política d'actuació sobre l'ús eficient dels recursos naturals i la preservació del medi ambient.

La nau d'ensacat el morter, a les instal·lacions centrals del Grup Ciments Molins, disposa d'una coberta fotovoltaica. Aquesta aposta és una demostració del nostre compromís amb el medi ambient, generant un impacte positiu mitjançant la generació d'energies renovables.

Flora i fauna que podem trobar a les nostres pedreres
Flora i fauna que podem trobar a les nostres pedreres
Plaques solars de la planta d' Ensacat de morter
Plaques solars de la planta d' Ensacat de morter

Protecció del Medi Ambient: Apliquem les millors tecnologies disponibles

Els criteris ambientals són essencials en la presa de decisions, per a realitzar noves inversions, dissenys de noves instal·lacions, adaptació de les existents i el propi procés fabricació de productes, amb l'objectiu de prevenir la contaminació des del seu origen.

Comptem amb Enginyeria pròpia, el que ens permet treballar de forma integrada en el disseny de les nostres instal·lacions i minimitzar l'impacte ambiental. Les plantes productives funcionen amb sistema de ""abocament zero"": l'aigua emprada, per a tasques de neteja, es reutilitza en el procés per a la fabricació de nous productes, sempre sota un estricte compliment dels requisits de qualitat. Les emissions difuses pròpies del procés, queden completament minimitzades, entre altres mesures, mitjançant carenat del procés i punts de transferència de materials, així com sistemes eficaços de captació de pols.

Comptem amb una ràtio de ""0 Landfill"" de residus de formigó. Tots els residus de formigó són reciclats ja sigui en plantes pròpies o terceres.

Mesures per minimitzar la pols a la pedrera La Falconera
Mesures per minimitzar la pols a la pedrera La Falconera
Sistema de carenat i filtres per minimitzar la pols a la pedrera La Falconera
Sistema de carenat i filtres per minimitzar la pols a la pedrera La Falconera
Control d'energia i aigua eficient en plantes de formigó
Control d'energia i aigua eficient en plantes de formigó

Restauració de Pedreres: Preservant la Biodiversitat

Les activitats extractives de PROMSA, ja siguin pedreres o graveres, compten amb un Programa de Restauració que és la base per restablir l'ordre ambiental en els espais en què s'ha treballat. Hem anat més enllà, ja que la restauració es converteix en un factor clau, no només de la integració paisatgística, sinó de regenerar de nou el Ecosistema existent, preservant la Biodiversitat dels espais naturals explotats.

La pedrera més important de Promsa, que proveeix a la major part de les plantes de formigó, "La Falconera" està situada al Parc Natural del "Massís del Garraf", un espai ambientalment protegit. De 2004 a 2007 es va dur a terme el projecte de Restauració "ECOQUARRY" que tenia com a objectiu restaurar imitant l'entorn i restituir la biodiversitat, es van restaurar 3,5Ha. Des del 2016, aquesta zona és objecte d'un projecte en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ​​finançat per PROMSA, on s'estudia l'evolució de la restauració. S'estan realitzant millores per analitzar els resultats obtinguts i replicar en altres noves zones a restaurar.

A més, col·laborem amb el Departament de Medi Natural de la Generalitat, la Diputació de Barcelona (Xarxa de Parcs Naturals) en un projecte per a la protecció d'espècies protegides, com són l'àliga cuabarrada i el còlit negre, amb l'objectiu d'afavorir el seu hàbitat a partir dels programes de restauració de pedreres.

Pedrera La Falconera a Garraf, on podem apreciar la part restaurada
Pedrera La Falconera a Garraf, on podem apreciar la part restaurada
Collalba Negra, espècie protegida a la Pedrera La Falconera
Collalba Negra, espècie protegida a la Pedrera La Falconera

Edificació sostenible

Una edificació sostenible és eficient en tots els recursos que empra, saludable i productiva per als seus ocupants, maximitza el retorn de la inversió en el seu cicle de vida, i a través de l'eficiència, minimitza la petjada al planeta.

Hi ha una sèrie de sistemes internacionals de classificació d'edificis que estableixen criteris específics per als edificis sostenibles com són les certificacions: LEED, BREEM, VERD i CRADLE TO CRADLE.

A PROMSA disposem d'una gamma de Ecomaterials de construcció que pertanyen a la línia PROMSA GREEN que contribueix a augmentar la puntuació en aquests sistemes de certificació d'edificis a emprar aquests materials.

Per als Ecomaterials que fabriquem i apliquem disposem de les autodeclaracions ambientals (Ecoetiquetatge TIPUS II segons norma ISO 14.021) on s'evidencia el contingut de residu reciclat, la proximitat dels materials, la posterior reciclabilitat dels productes i algunes propietats afegides com la llarga durada, la reducció de consums de materials naturals i la minimització de la gestió de residus destinats a abocadors.

Premis a la Sostenibilitat

Des de 2007 Promsa ha rebut nombrosos premis atorgats per la FdA (Federació d'Àrids) i la UEPG (European Aggregates Association) realacionats amb la sostenibilitat, les bones pràctiques ambientals i la innovació.

Prevenció de Riscos Laborals

Compromís

Les persones i principalment les que formen l'organització de PROMSA són el més important per a la companyia, per aquest motiu la seva seguretat i la seva salut es troben a la primera línia dels esforços de l'empresa.

Disposem d'un departament que actua com a servei de prevenció propi, des d'on es treballa per crear un entorn de treball segur, col·laboratiu i obert. Un lloc on els treballadors formin part de la cultura preventiva de la companyia, millorant contínuament, per arribar a la nostra fita de "0 Accidents". Un treball transversal que implica a totes les persones de l'organització.

La integració en el sistema de millora continu

Treballem per a la millora contínua i integrada de la seguretat en tots els processos productius: tant en les nostres instal·lacions, fases de producció, transport, expedició i també en els serveis a obres, aplicant producte.

En el desenvolupament de noves instal·lacions i processos, el Departament de Prevenció està present des de les fases inicials de disseny per supervisar el compliment de totes les mesures preventives.

 

La coordinació d'activitats empresarials

Són moltes les persones que de forma puntual, gràcies a la seva especialització treballen per mantenir, i millorar les nostres instal·lacions. També la seva seguretat és important per a nosaltres, de manera que la formació i la informació són elements fonamentals per aconseguir la màxima seguretat per a tothom.

Disposem també, de plataformes de gestió d'activitats empresarials per tal d'agilitzar els tràmits d'accés a obres, així com, per a la incorporació de proveïdors i empreses subcontractistes. D'aquesta manera assegurem la correcta transmissió de la informació relativa a la prevenció de riscos laborals.


Innovació

La innovació, de la mateixa manera que la prevenció de riscos laborals, és entesa de forma transversal en la nostra organització. Gràcies a aquesta manera d'entendre-la, l'any 2009, vam guanyar el 1r premi de seguretat atorgat per la FdA (Federació d'Àrids) pel projecte de ""Procediments de Treball segurs en Plantes d'Àrids"".

Aquest projecte innovador, en col·laboració amb els departaments d'Operacions i Producció, va consistir en la redacció de procediment de treballs específics per a tasques crítiques en Plantes d'Àrids. Impulsant el treball en equip, re-disseny de màquines i utillatges de treball, augment de l'eficiència, millora de la disponibilitat de les màquines, etc. Tot això tenint en compte la seguretat dels treballadors com a factor primordial.

En el 2013, aquest mateix projecte va rebre el 1r Premi Europeu de Seguretat de UEPG (European Aggregates Association). La forma de participar innovadora, va ser la clau per obtenir el reconeixement dels organismes nacionals i internacionals. Aconseguir la participació de tots els treballadors del centre productiu, mitjançant grups d'open innovation, generant mapes mentals per a l'obtenció de millores i solucions, buscant la millor alternativa de manera disruptiva i divergent, ens van portar a l'èxit.

 

Compromís Social

 

PROMSA creu fermament que les empreses tenen el deure de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a millorar el benestar i desenvolupament dels seus grups d'interès i de les comunitats del seu entorn.

Amb aquesta premissa, promovem la comunicació i la transparència d'informació cap a la societat amb la qual es conviu, mitjançant projectes d'educació ambiental en els quals PROMSA obre les portes de les seves diferents activitats. Així com, en la generació de llocs de treball de qualitat i mitjançant la implementació d'iniciatives per al desenvolupament de la comunitat local.

 

Educació social: Projecte "coneguem una pedrera"

La política mediambiental inclou la transmissió de valors ètics a les futures generacions. Per aquest motiu, des del 2007 promovem visites periòdiques, destinades a alumnes de primària, secundària i universitaris a la pedrera ""La Falconera, Garraf"" on s'explica el funcionament de la pedrera i planta de tractament. L'objectiu de l'activitat és informar i fer reflexionar sobre la importància dels materials de construcció i prendre consciència sobre com de transcendent és el fet de mantenir la biodiversitat.
Amb aquestes premisses, des de fa anys s'organitza el Dia dels àrids i els arbres. Aquesta jornada se celebra tots els anys a la primavera, és una iniciativa de les empreses fabricants d'àrids, agrupades en La Federació d'Àrids (i en associacions membres com el Gremi d'Àrids de Catalunya).

L'esdeveniment, pel qual ja han passat més de 1500 nens i adolescents, té per objectiu fonamental la promoció d'activitats extractives, afavorir l'acostament a la societat i educar els nens sobre la importància de cuidar i respectar el medi ambient.

 

Diàleg amb la Comunitat local

En els centres que puguin generar un major impacte o molèsties als veïns, com és la pedrera ""La Falconera"" (Garraf, Sitges), ens hem reunit periòdicament amb els representants de veïns i les autoritats locals, sempre en un continu diàleg per detectar incidències i establir les millores necessàries, per millorar el benestar de la societat amb la qual es conviu.

 

 

Col·laboració amb centres especials

PROMSA col·labora amb diferents centres especials de treball i fundacions per integrar a col·lectius especialment vulnerables.
  - InOut Hostel, és un centre especial de treball que funciona com a alberg de joventut i com un restaurant, la plantilla es troba formada gairebé íntegrament per persones amb discapacitat, fonamentalment intel·lectual.
  - Fundació Privada FEMAREC i CET TEGAR, amb qui es subcontracta el servei de recollida i tractament de residus dels centres productius, subcontractant personal discapacitat per realitzar els projectes de restauració ambiental de la pedrera de Garraf.
  - Fundació Talita, que treballa per a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials (nens amb Síndrome de Down).
  - Fundació IRIS, un centre especial de treball local, a través dels quals es contracten serveis de persones amb cert grau de discapacitat. La col·laboració es concreta en la contractació de serveis de jardineria en les instal·lacions de l'empresa amb personal especialment sensible, segons el que està establert per la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI).

Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera.
Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera.
Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera
Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera
Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera.
Dia dels àrids i els arbres a la pedrera La Falconera.

L'Esport com Palanca per a Fomentar l'Esperit d'Equip i la Solidaritat:

A Promsa creiem en l'esport com a palanca per fomentar els valors entre els treballadors i per ajudar a col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, vam participar des de fa anys a les olimpíades empresarials "Jocs Interempreses": participen empreses de diferents sectors i competeixen de forma lúdica en diverses proves esportives. L'objectiu és fomentar l'esperit d'equip i la solidaritat, el cost de cada inscripció es destina íntegrament a projectes d'entitats benèfiques.

Jocs interempreses
Jocs interempreses