és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El formigó que resisteix les condicions més extremes

PRORESIST conté ciment amb alta proporció d'aluminat càlcic (entre un 40 i 42%). El ciment CAC (ciment d’aluminat de calci) presenta una sèrie de característiques que donen al formigó una gran capacitat de resistir condicions extremes d'abrasió, resistència a atacs químics i a altes temperatures, entre d'altres.

Els àrids siderúrgics, procedents del procés de fusió en forns d’arc elèctric a elevades temperatures i processats, li aporten elevada estabilitat tèrmica.

La textura del formigó CAC és similar al del formigó convencional tot i ser més sensible al curat en obra per la seva alta velocitat d'enduriment.

NATURALESA

Fresc

Sec

 

SUMINISTRE

Ensacat

Sitja

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Dossier tècnic (cast)

Obres relacionades

Camp d'aplicació

 • Formigó refractari i exposat a altes temperatures.
 • Reparacions ràpides o d'urgència.
 • Obres marines, xarxes de sanejament, drenatges, etc.
 • Paviments d'alta interferència en rodadures: pistes d'aeroports, carreteres, hangars, coberts, etc.
 • Paviments exposats a atacs químics: benzineres, petroleres, purins, industria cervesera, vi, pintura, paper, etc.
 • Tancs i dipòsits d'aigües potables, no potables, aigües residuals, líquids corrosius, etc.
 • Dipòsits i cubetes de retenció de lixiviats en el sector dels residus.
 • Totes aquelles aplicacions en què el producte pugui substituir revestiments estalviant així temps de manteniment periòdic, parades de producció, talls de subministrament, etc.

 

 

Avantatges

 

RÀPID DESENVOLUPAMENT DE RESISTÈNCIA

 • En 24h s'aconsegueixen les resistències equivalents a les quals aconsegueix als 28 dies el formigó amb ciment portland.
 • Posada en servei a les 6-8 hores de l'aplicació del producte.


RESISTÈNCIA A ALTES TEMPERATURES

 • Resisteix temperatures de fins a 1.200ºC, en funció de la naturalesa de l'àrid empleat.


RESISTÈNCIA A ATACS QUÍMICS

 • Resistent a diferents compostos químics especialment clorurs, aigües sulfatades, terrenys de guix, sals de magnesi i àcids diluïts.
 • Resistent a la corrosió química i bacteriològica.
 • Adequat per a ambients Qa - Qb.
 • Resistent a la corrosió provocada per materials amb pH>3,5.


ALTA RESISTÈNCIA A l'ABRASIÓ

 • Alta capacitat enfront del desgast en capes de rodadura i en zones on existeixi flux continu o discontinu de materials molt abrasius.
 • Adequat per a ambients


E. RESISTENT A l'EXPOSICIÓ EN AMBIENTS MARINS

 • Adequat per a ambients IIIa, IIIb, IIIc.

 

 

Sistema d'aplicació

 • Sempre per equips especialitzats.
 • L'aplicació és similar a la d'un formigó convencional. Requereix una atenció especial en el curat durant les primeres 24h.
 • L'aplicació pot realitzar-se mitjançant cubilot, amb abocament directe o bombejat, segons els requeriments del client i els accessos als punts d'abocament.
 • Altres formats de subministrament segons necessitats del client: sac, big-bag i sitja a granel.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 / 20mm
Consistència Fluída, líquida
Densitat aparent sec 2300 - 3000 Kg/m3
Resistència a la compressió (28 dies) > 40Mpa
Resistència a flexo tracció (28 dies) > 4Mpa