és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

La solució per a cobertes i recrescuts aïllants lleugers

El PROLIGHT (formigó cel·lular) és un producte barreja de ciment, aigua, àrid fi i additius espumants que fan que el material sigui lleuger, resistent, homogeni i amb millores tèrmiques i acústiques gràcies a la seva alta porositat.

El PROLIGHT arriba fresc i completament homogeni a l'obra amb camió formigonera on es bombeja fins al punt d'aplicació de manera eficient, ràpida i sense residus.

Degut a les seves propietats pot aplicar-se tant en cobertes planes, cobertes amb pendent (amb ajuda de mestres) i reompliments varis.

 

 

Camp d'aplicació

  • Rebliments i recrescuts lleugers.
  • Rebliments i recrescuts  termo aïllants.
  • Cobertes transitables i no transitables.
  • Jardineres.
  • Material de rebliment per a cobrir instal·lacions i serveis tipus: canonades, aigua sanitària, electrificació, etc.
  • Rebliments d'encofrats especials per a tabiqueria.

 Nota: Material incompatible amb aplicacions posteriors de poliurea

 

Avantatges

  • Lleuger. Gràcies als additius utilitzats, el producte és més lleuger que un formigó convencional (fins i tot que el formigó lleuger). Permet reduir càrregues estructurals.
  • Aïllant: Gràcies a la seva textura escumada i homogènia, confereix al material propietats d'aïllament tèrmic i acústic.
  • Traçabilitat del producte. En ser fabricat en una central de formigó sota una estricta formulació, control i fabricació; ens aporten homogeneïtat. Les seves característiques seran constants i controlades tant al moment de la seva fabricació, com en la descarrega, com en l'aplicació.
  • Aplicació Innovadora. Al ser bombejat, permeten una aplicació molt eficient: ràpida, neta, segura i sense residus en obra. Els rendiments són molt alts i apte per a tot tipus de superfícies.

 

 

Sistema d'aplicació

Sempre per equips especialitzats.

Aquest producte es serveix sempre bombejat.

 

Característiquese tècniques

Consistència Líquida / Fluida
Densitat enduriment 900 - 1.100 Kg/m3
Resistència a la autocompressió (28 dies) 2 - 10 Mpa
Espessor de aplicació 3 - 20cm
Aïllament tèrmic * < 0,60 - 1,2ºCm2/W
Aïllament acústic * 25 - 35 dB (A)
Resistència al foc A1
Juntes de dilatació No necessàries

* La consistència líquida solament podrà obtenir-se si s'utilizen superplastificants (EHE 31.5).