és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Tractament impecable, qualitat garantida

Materials granulars petris, sotmesos a un procés de fragmentació i classificació granulomètrica que determinen la granulometria, la forma, la duresa, el percentatge de fins, etc. Un producte final que respon a les exigències de qualitat de la normativa vigent i al marcatge CE.

Promsa disposa de tot tipus d'àrids calcaris, granítics o poligènics, procedents de pedreres i graveres, amb un àmbit d'influència que engloba Catalunya i Aragó.

 

 

Camp d’aplicació

  • Fabricació de formigó, asfalt, prefabricats i morters.
  • Obra civil, edificació, infraestructures i altres sectors de consum.

 

 

Avantatges

  • La producció i l'emmagatzematge dels àrids nobles, asseguren una qualitat que evita alteracions i manté la homogeneïtat del producte fins al seu destí final.
  • El laboratori de Promsa desenvolupa un estricte i continu procés de control de qualitat, acreditat segons normativa vigent, per assegurar les característiques del producte:
    • UNE EN 12620: àrids per a formigons
    • UNE EN 13139: àrids per a morters
    • UNE EN 13043: àrids per asfalt

Disposa de marcat CE conforme directiva 89/106/CEE.

Plec de prescripcions tècniques generals.

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Big-bag

 Camió banyera 

Amb dúmper

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Aplicació Granulometries (mm)
  0/2 0/4 4/10 10/20 20/40
MORTER X        
FORMIGÓ X X X X X
ASFALT X X X X X
CAPA DE DRENATGE         X
PREFABRICATS X X X X