és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El formigó que es deconstrueix fàcilment 100% reciclable

PROREMOVE excavable és un formigó per a la seva aplicació en massa, de baixa resistència a compressió, fàcilment renovable (excavable), amb inclusió d'aire i la possibilitat de presentar, si es desitja, "retracció compensada".

La retracció compensada garanteix un volum estable del formigó durant el seu enduriment, evitant l'entrada d'aigua i la formació d'esquerdes o buits entre el terreny i el propi formigó.

Gràcies a la seva formulació, aquest formigó facilita la seva posterior excavació en cas d'haver de realitzar alguna actuació en els conductes o instal·lacions que contingui.

També es pot aplicar com a material segellant d'instal·lacions en desús (reblerts) o protecció per a elements a l'interior de rases.

PROREMOVE

 

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Camp d'aplicació

 • Rases.
 • Reblerts d’elements fora d’ús com: pous, dipòsits, etc.
 • Cobertura d'instal·lacions.
 • Trasdós de murs i pantalles.

Avantatges

 • Facilitat d'aplicació: La seva consistència fluida/liquida facilita la col·locació del producte a obra.
 • Facilitat de renovació i excavat: La inclusió d'aire millora la treballabilitat del producte i facilita el poder ser excavat amb facilitat gràcies a la seva baixa resistència a compressió.
 • Tecnologia: l'ús d'additius avançats en formulació fan que el producte pugui compensar la retracció evitant la filtració d'aigua per les juntes existents entre l'element formigonat i el terreny.
 • Reciclable: és un material completament reciclable.

Sistema d'Aplicació

 • La seva posada a obra és mitjançant abocament directe.
 • Possibilitat de ser bombejat ajustant la dosificació.
 • El temps obert és de 90’ i podrà ser augmentat modificant la seva dosificació.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 20mm
Consistència F - L
Resistència a la compressió (28 dies) > 2,5 Mpa
Gruix 10 cm