és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Paviments resistents a les condicions més adverses

PROLIMIT+ és un formigó d'altes prestacions especialment dissenyat per paviments sotmesos a les condicions més adverses, com el gel-desgel.

És una variant del PROLIMIT, un formigó que aconsegueix resistències característiques a LA compressió i residual a flexotracció, sense fer ús d'armat simple o doble. PROLIMIT+ dona resposta a les necessitats de durabilitat dels paviments sotmesos a condicions extremes gràcies a la seva dotació en fibres estructurals, d’acord amb l’annex 7 del CodE “Recomanacions per l’ús del formigó amb fibres”.

PROLIMIT+ està formulat utilitzant fibres polimèriques estructurals, creant superfícies contínues i estètiques d'altes prestacions sotmeses a les condicions més adverses, proporciona un resultat sense fissures.

Diagrama PROLIMIT

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Camp d'aplicació

Tot tipus de paviments sotmesos a condicions de gel-desgel, per exemple:

 • Paviments exteriors.
 • Entrades de pàrquings.
 • Voreres (a partir de 10 cm de gruix).

Avantatges

 • EFICIÈNCIA: facilita enormement la posada en obra doncs no requereix explícitament el bombeig del formigó ni el muntatge previ dels armats.
 • QUALITAT: compleix amb la resistència desitjada i amb una òptima posada en obra. La consistència que proporciona evita l'addició d'aigua en obra al formigó, així com la seva bona treballabilitat. Garantim la resistència residual del formigó.
 • SEGURETAT: l'eliminació de l'armadura facilita treballar sobre superfícies més segures i estables. Així mateix, estalvia posicions ergonòmiques en col·locar la malla electrosoldada.
 • ESTALVI: posada en obra més ràpida, eliminació de l’armat i reducció del nombre de talls en el paviment i posterior manteniment.
 • VERSATILITAT: múltiples acabats que permeten des dels clàssics paviments de formigó com el remolinat o el polit a través de mitjans mecànics, així com l’adaptació a diverses necessitats.

Sistema d'Aplicació

 • PROLIMIT+ s'aplica en consistència fluida o líquida i sempre per equips especialitzats de PROMSA.
 • Producte bombejable. 
 • La subbase ha de ser de qualitat i estar ben compactada per assegurar una bona base pel formigó.
 • PROLIMIT + requereix una curació externa acceptable de 4 dies, amb un reg continuat de tota la superfície.
 • El comportament de PROLIMIT+ és el d'un formigó convencional. La seva aplicació majoritària és mitjançant abocament directe, encara que també pot ser bombat.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 / 20mm
Consistència Fluida - Líquida
Resistència a la compressió (28 dies) > 25 , 30 , 35 Mpa
Gruix mínim segons l’ús >10-15cm
Ambients

Classe: XF1, XF3, XF2, XF4

Adaptables a les especificacions del CodE

En ambients XF2 i XF4 es requereix un mínim d’aire ocluït del 4,5%.