és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Autonivellant: Aïllant acústic i tèrmic

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

 Camió formigonera 

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Fitxa Tècnica (esp)

Dossier tècnic 

Certificat d'aïllament

Obres relacionades

Producte ecològic amb un alt grau d'innovació tecnològica. Barreja de ciment, àrids, additius i material polimètric 100% reciclat que li (confereixen – donen) propietats tèrmic acústiques superiors a les del morter convencional. Les soleres de pre-suport de pavimentació contínua poden arribar a espessors inferiors als 35 mm, proporcionant una superfície totalment anivellada, lleugera i sense fissures. És un producte que aporta aïllament acústic i tèrmic segons el que especifica el codi tècnic d'edificació.

Camp d’aplicació

 • Superfícies que necessiten un aïllament tèrmic i acústic superior al normal.
 • Superfícies amb gruixos inferiors a 3,5 cm.
 • Superfícies per estructures alleugerides gràcies a la seva baixa densitat.
 • Com a capa final, el PROSILENCE es compatible amb parquet flotant, marbres, terratzos i ceràmiques. En cas de ceràmiques es necessari realitzar un pulit a la capa superficial.
 • Aplicació directe sobre el material adherit.

Avantatges

 • Alt contingut en material reciclat - Respecta el medi ambient.
 • Baixa densitat.
 • Millor aïllament acústic i tèrmic.
 • Dosificació controlada - Homogeneïtat del producte.
 • Alta planimetria.
 • Òptima i ràpida col·locació, alt rendiment diari.
 • Bona resistència a la compressió.
 • Optimització de l'espai en obra - Màxima neteja.
 • Seguretat durant l'aplicació.
 • Aporta puntuacions per a edificacions "eco" segons el Codi Tècnic de l'edificació.
 • Marca Applus.

Sistema d’aplicació i subministrament

Es subministra a través d'un camió formigonera a peu d'obra, i mitjançant un sistema de bombeig, és col·locat per un equip professional d'aplicadors que Promsa posa a la seva disposició.

Característiques tècniques

Pes específic 1.600 Kg/m3
Resistència a compressió a 28 dies 10 Mpa
Resistència a flexió a 28 dies 3 MPa
Mida màxima de l'àrid 4mm àrid calcari procedent de trituració
Conductivitat tèrmica 0,773 W/mK
Millores davant la trepitjada sobre capes resistents s'> 20MN (Lw) Lw fi a 32 dB
Temps obert 1,5 hores (excepte condicions especials)

Mesura "in situ" de l'aïllament acústic soroll d'impacte*

*Assaig APPLUS segons UNE-EN ISO 140-7 a data 04/06/2017

56 dB (valor obtingut amb un forjat reticular de 30cm de gruix + 6cm de Prosilence)

42 dB (valor obtengut amb una llosa de 25cm + 5cm de Prosilence + parquet flotant de 8mm)