és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Homogeneïtat, neteja i disponibilitat

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Sitja

 Camió cisterna 

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Barreja de ciment, àrid i additiu que, preparada a la fàbrica, garanteix la seva resistència. El material es subministra en camions cisterna i es descarrega en una sitja, d’ aproximadament 40 t. o 22m3 de capacitat. El pastar-lo en obra amb l'aigua necessària, dóna com a resultat un producte homogeni i amb la quantitat necessària per a cada ús. Es pot fabricar amb ciment gris o blanc, així com obtenir morters especials en altres colors.

Les sitges disposen d'un bis-sens-fi, que, a més d'afegir l'aigua, extreu el material i el pasta. Les sitges a pressió, una altra de les opcions que oferim, permeten el transport pneumàtic a qualsevol punt de l'obra.

Camp d’aplicació

 • El morter pot respondre a diferents característiques, en funció de la seva resistència o de la dels seus components.
 • Els principals usos: murs portants o de rebliment, tancaments en obra vista, blocs de formigó, maó, de termoargila, etc.
 • Arrebossats.
 • En terres: recrescut de terres, reblerts, suport de materials col·locats amb cues, col·locació de terratzos.
 • Lliscats i cobertes de teules

Avantatges

 • Homogeneïtat del producte i qualitat constant, en ser produït en una fàbrica tecnològicament moderna i puntera.
 • Neteja de la zona de treball.
 • El producte es prepara quan és necessari i en la quantitat precisa.
 • La zona d'emmagatzematge és reduïda i protegeix el producte d'agents externs.
 • Total disponibilitat del producte.
 • Seguretat d'ús de la maquinària i del material.
 • Avantatges medi ambientals: no emet pols durant l'emmagatzematge, transport i descàrrega. A més, no genera residus dels sacs de paper.
 • Millora del rendiment de treball: més senzill, més ràpid, més net, més segur, medi ambientalment més respectuós.

Sistema d’aplicació

 • L'aigua del barrejat serà la que indiqui la fitxa de producte.
 • El producte es transporta a l'obra mitjançant un camió cisterna i es descarrega en unes sitges que ho emmagatzemaran i protegiran d'agents externs.
 • Les sitges aporten a l'obra gran capacitat d'emmagatzematge, en un espai reduït. Així com la seguretat d'ús, la facilitat de transport i l'avantatge medi ambiental de disposar d'una zona de treball neta, sense emissió de partícules a l'entorn.

Morters a mida

Tenim la capacitat de poder formular morters a la carta. Fabriquem tot tipus de morters:

- Morter hidròfug

- Morter amb ciment blanc

- Morter Mixte (cal i ciment)

- Morter projectable

- Morter sense pols