és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Major rendiment diari. Control de la qualitat constant

Morter hidràulic per resistència o dosificació. Capaç de fluir i recobrir qualsevol part o racó de la superfície a anivellar, únicament, per l'acció del seu propi pes, sense que es produeixi segregació. En la seva fabricació, intervenen ciments, sorres de naturalesa silícia o calcària centrades en un ús establert, aigua, fibres i additius específics.

El transport a obra es realitza en camió formigonera, la col·locació del material s'efectua mitjançant un sistema de bombeig i es aplicat per personal especialitzat.

Camp d’aplicació

 • Entre les principals aplicacions d'aquest morter, cal destacar, la seva utilització com a bases de regulació, recrescuts i anivellació de superfícies.
 • Compatibles amb aïllaments tèrmics i acústics.
 • Adequat per a la restauració de paviments antics o en mal estat.
 • Disposem de diferents formulacions més específiques de morter autonivellant depenent del seu ús:
     - C12: Bases de regulació de paviments de parquet flotant, fusta, productes ceràmics o petris.
     - C20: parquet encolat, sols radiants, moqueta, paviments vinílics, microciments i encolats que requereixin una major resistència.
     - C25: Capes de compressió en rehabilitació de forjats.

Avantatges

 • Facilitat d'aplicació.
 • Rendiment diari: 400 m2.
 • Temps de trepitjat: 48 h.
 • Absència d'estocs en obra de sacs de ciment o sorra.
 • Sense necessitat de grues i muntacàrregues.
 • Dosificació controlada.
 • Planimetria òptima del paviment.
 • Majors resistències.
 • Aprofitament del material al 100%.
 • Al ser bombejat, no es generen residus a obra (palets, plàstics, etc.).
 • Reducció dels nivells sonors.

Sistema d’aplicació

 • Neteja del suport abans de la col·locació del morter: eliminar productes de curat o desencofrants, pols, pintures, olis.
 • Col·locació dels punts de referència de nivell amb tecnologia làser.
 • Col·locació d'un sòcol perimetral.
 • Bombeig i extensió del morter.
 • Compactar i desairejar el paviment.
 • Eliminar mitjançant un raspall manual (escombra) la pel·lícula superficial i la pols.
 • Temps d'assecat en funció de la humitat de la base, determinada per la naturalesa del material a col·locar.
 • En cas d'utilitzar adhesius o coles, per la col·locació del revestiment final, s’ha de raspallar la superfície de morter amb màquina o amb un raspall de pues.
 • Eliminar les restes de pols, greixos, olis, ets. procedents de treballs posteriors a la col·locació del paviment.
 • Evitar la sobrecàrrega del paviment a edats primerenques. 

Característiques tècniques

Resistència a la compressió UNE-EN 13813 CLASSE C12 CLASSE C20 CLASSE C25
Mida màxima de l'àrid 4mm 4mm  4mm
Consistència UNE-EN 1015-3 200-260mm 200-260mm 170-200mm
Densitat en fresc 1,90 +/- 0,1Kg/l 2,00 +/- 0,1Kg/l 2,00 +/- 0,1Kg/l
Densitat endurit 1,85 +/- 0,1Kg/l 1,90 +/- 0,1Kg/l 2,00 +/- 0,1Kg/l
Adherència (amb adhesius tipus Ci) 0,65 N/mm2 - -
Adherència directa al paviment 0,20-0,40 N/mm2 0,20-0,40 N/mm2 0,35-0,50 N/mm2
Resistència a flexió Mort.Autonivellant F3 F5 F7
Retracció a 23ºC y 55% HR

7 dies: -0,325 mm/m

28 dies: -0,800 mm/m

7 dies: -0,325 mm/m

28 dies: -0,800 mm/m

7 dies: -0,325 mm/m

28 dies: -0,800 mm/m

Humitat (en condicions normalitzades, a 20ºC y 45% H)

21 dies: 5%

28 dies: <3%

21 dies: 5%

28 dies: <3%

21 dies: 5%

28 dies: <3%

* La consistència líquida només podrà obtenir-se si s'utilizen superplastificants (EHE 31.5).