és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El formigó que aconsegueix 25Mpa en 48h

El Formigó H >> RR està específicament dissenyat per aconseguir resistències altes a curtes edats per a aplicacions específiques o d'urgència.

PROMSA ha creat aquest producte adaptat per aconseguir 25Mpa en terminis de 48h, a consistències fluides i líquides.

.

Camp d'aplicació

 • Paviments interiors i exteriors.
 • Paviments per a bàscules.
 • Bases per a grues, torres elèctriques, aerogeneradors, etc.
 • Elements que requereixin una ràpida disponibilitat.
 • Reparacions d'urgència.

Avantatges

 • Resistent: Permet obtenir resistències adequades per tal de reduir temps d'execució i posada en servei.
 • Eficient: Retirada d'encofrats i apuntalaments a 48h després de l'aplicació.
 • Permet el trànsit rodat a les 48h.
 • Compatible amb fibres polimèriques i vidre en substitució de l’armat. 
 • El temps obert del formigó és de 90min (igual que la d'un formigó convencional).

Sistema d'Aplicació

 • Abocament directe, amb bomba o mitjançant cubilot.
 • Talls cada 5m lineals.
 • En condicions de temperatura extrema serà necessari adoptar mesures per a un adequat curat del formigó. Es seguiran les indicacions contemplades en el CodE artículos: 52.3.1 y 52.3.2 per una correcta curació.


Particularitats:

 • La conservació de les provetes de control en obra durant les primeres 24 hores serà conforme el reglament de CodE. 
 • El trencament de provetes a les 48h es realitzarà després de la conservació d'aquestes per un període mínim de 24 hores en condicions normalitzades en càmera humida.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 20mm
Consistència F - L
Resistència a la compressió (28 dies) > 25 Mpa
Gruix >15cm
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE