és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Fórmules adaptades a cada necessitat

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Ensacat

 Camió cisterna 

Sitja

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Fitxa tècnica

La combinació d'àrids, ciment i additius, dosificada i amassada a la central de formigó, forma el formigó sec de PROMSA. La barreja es presenta preparada per ser amassada amb l'aigua recomanada. La formula, definida pel departament de qualitat de Promsa, està destinada a obtenir una més elevada mal·leabilitat i manejabilitat del producte que facilita la seva utilització per part del client.

Camp d’aplicació

 • Petites obres de reparació.
 • Formigonat d'elements no estructurals.
 • Col·locació d'arquetes, bases de fanals, etc.
 • Paviments.
 • Bases de voreres, etc.
 • Canalitzacions.

Avantatges

 • Fórmula adaptada a les necessitats específiques del client.
 • Disponibilitat i rapidesa de subministrament: el client decideix la quantitat de producte i el moment de proveir-se’n, sense necessitat d'una gran superfície per emmagatzemar els diferents materials.
 • Qualitat i homogeneïtat del producte: arriba al punt de lliurament ja preparat, només necessita afegir la quantitat d'aigua recomanada.
 • Control del procés de fabricació i de la traçabilitat de les matèries primeres.
 • Es pot fabricar amb ciment blanc o amb ciment gris.
 • Ecològic. Genera poc residu en acabar la seva utilització per disposar d'un sol embalatge, en forma de Big bag o de sitja.
 • Rapidesa: el producte està preparat i a punt per utilitzar-lo.
 • Les unitats de venda permeten adaptar el producte i el transport a les necessitats del client.

Sistema d’aplicació

 • El client realitza el procés de mescla final, incorporant la quantitat d'aigua recomanada.
 • El subministrament es realitza principalment de dues maneres:
  • Mitjançant Big bags de 1t.
  • Instal·lant una sitja a l’obra que es podrà recarregar mitjançant camió cisterna segons les necessitats del client.

Característiques tècniques

Dosificació de ciment >175 kg/t
Densitat aparent en sec 1750-1850 Kg/m3
Mida màxima de l'àrid 10 mm. 
Densitat aparent en fresc 2400-2600 Kg/m3
Aigua d'amassat 10% s.p.h.s.
Consistència en fresc Tova
Aire oclòs 4-5%
Resistència a compresió (28 dies) 25 MPa
Temps de traballabilitat 90 min.
Pigmentació Compatible amb colorants inorgànics
Format Granel, sacs, Big-Bags