és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Òptima capacitat de sostenir el terreny

Desenvolupat per al sosteniment ferm d'una superfície, sense necessitat d'encofrat. Aquest formigó s'aplica utilitzant maquinària que es projecta a gran velocitat sobre una superfície, normalment irregular, a través d'una mànega o filtre. Per incrementar les seves propietats i resistència, se li pot aplicar fibres estructurals, d’ acord amb l’annex 7 del CodE "Recomanacions per l’ús del formigó amb fibres"

Camp d’aplicació

 • Estabilització de talussos.
 • Murs de dipòsits i murs de piscines.
 • Revestiment en túnels i en aparcaments.

Avantatges

 • S'adapta a un terreny irregular.
 • Econòmic, no necessita encofrat.
 • Ràpida aplicació.
 • Pot ser acolorit per una millor adaptació a l'entorn.
 • Gran resistència a la compressió.
 • Menor deformació gràcies al contingut en fibres.
 • Menor fluència, poc deformable.
 • Altament resistent a la corrosió i a l'abrasió.
 • Millor comportament davant del foc. 

Sistema d’aplicació

 • Es subministra al punt d'execució mitjançant camió formigonera.
 • Per a la seva aplicació és necessària una màquina de projectar, que es situa davant la superfície a sostenir. Mitjançant aire comprimit, la màquina col·loca el formigó en la superfície.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 20 / 30 / 35 / 40* 
Consistència F / L 
Mida màxima de l'àrid 10 mm. 
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.