és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Homogeni, resistent i adaptable

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Es fabrica amb àrids seleccionats, ciment, additius i aigua en una central de formigó. Amb la incorporació d'àrids de petita granulometria, s'aconsegueix elevades resistències inicials en elements esvelts o amb gran densitat d'acer estructural d'armadura. És un material que permet donar forma a un element abans de ser col·locat en la seva ubicació definitiva. Així el treball resulta molt més ràpid. 

 

 

Camp d’aplicació

 • Elements arquitectònics, com a façanes d'edificis.
 • Daus prefabricats, per exemple en dics de ports marítims o amb formes específiques.
 • Prefabricats, en la pròpia obra, que no es poden transportar.
 • Pre lloses prefabricades en obra.
 • Pantalans per a ports esportius. 

 

 

Avantatges

 • Capacitat de respondre a les característiques que requereixi el client. per exemple: autocompactant, amb una determinada pigmentació o amb ciment blanc. 
 • Adaptable al cent per cent: el prefabricat pot omplir-se de formigó en la posició que es prefereixi, aconseguint així l'acabat que es desitgi. 
 • Estreta col·laboració amb els arquitectes o enginyers que desenvolupen el producte prefabricat, per obtenir l'acabat i les prestacions particulars de cada element.
 • Homogeneïtat, resistència i qualitat, gràcies al procés de control de les matèries primeres, traçabilitat i fabricació del producte.

 

 

Sistema d’aplicació i subministrament

 • El subministrament del material es realitza com a formigó fresc. Pot fer-se mitjançant l'abocament directe, bombejat i cubilot. 
 • El client fabrica l'element de manera que, quan està forjat i endurit, pugui ser traslladat fins al punt d'utilització.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència P / B / F / L
Mida màxima de l'àrid 10 mm / 20mm
Ambients  Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.