és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Fluïd, recobert, durader i impermeable

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Característiques que li confereixen capacitat per a omplir completament motlles encofrats per gravetat. Es compacta per l'acció del seu propi pes, sense deixar buits i sense necessitat de vibració ni d'altres sistemes de compactació.

 

 

Camp d’aplicació

 • Obres d'estructura en les quals la densitat de l'armat sigui superior a la normal, elements d'elevada esveltesa, obra civil i d'edificació.
 • Obres en què, per la seva complexitat, resulta molt difícil efectuarla vibració.
 • Permet omplir els encofrats amb formes complexes, sense necessitat de vibrat. 

 

 

Avantatges

 • Fàcil aplicació, rapidesa d'execució.
 • Capacitat d'omplir amb fluïdesa tot el volum encofrat, de manera homogènia.
 • Millora dels rendiments de treball i cost, gràcies a la seva senzilla posada en obra.
 • Pot emprar-se en encofrats amb geometries complicades, gruixos esvelts, o armats densos.
 • Compatible amb l'armat de fibres o l'addició de colorants.
 • Major durabilitat i impermeabilitat del producte acabat.
 • Respon a requeriments estètics i de dissenys arquitectònics.
 • Redueix l'emissió de soroll i vibracions a l'entorn i a les persones que realitzen l'aplicació a l’obra.

 

 

Sistema d’aplicació

 • Gràcies a la fluïdesa del producte, es pot aplicar mitjançant abocament directe, cubilot o bombejat. 
 • No requereix de vibració.
 • Precisa d'un encofrat robust i dimensionat en el producte a aplicar.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 35 / 40 / 45 / 50 / 60
Consistència Autocompactant
Mida màxima de l'àrid 10 mm / 20mm
Ambients  Classe: Adaptables a les especificacions del CodE