és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Versàtil, eficaç i segur

Barreja d’àrids, ciment, aigua i additius, dosificat i amassat en una central de fabricació de formigó.

La seva qualitat li confereix les característiques de resistència que compleixen els requeriments legals específics.

En funció de la seva aplicació en l’obra, pot utilitzar-se com a formigó en massa, formigó armat i formigó pre i post tesat.

Camp d’aplicació

  • Formigó en massa: murs, paviments en zones de trànsit lleuger. Realització de Dics en forma de daus per a ports, contrapesos en grues o en formigons de reblert. 
  • Formigó armat: estructures d’edificis, ponts o altres obres. Utilitzats en fonamentació, forjats, columnes, murs, pantalles, pilots, etc.
  • Formigó pre i post tesat: en elements que es fabriquen en la pròpia obra, i posteriorment s’instal·len en el seu punt d’utilització: bigues, taulers de ponts, murs, etc.

Avantatges

El formigó en estat fresc és un material emmotllable, la qual cosa permet que s’adapti a qualsevol forma geomètrica.

  • Formigó en massa: sistema ràpid i de senzilla aplicació amb un equip reduït de persones. Homogeneïtat del producte i facilitat de transport al punt d’utilització.
  • Formigó armat: la seva formulació específica, i la col·locació en obra al costat de l’armadura, proporciona resistència a la compressió i la tracció necessària per traslladar les seves característiques a les estructures. 
  • Formigó pre i post tesat: permet disposar de perfils personalitzats en la pròpia obra. Aporta les mateixes sol·licituds de càrrega, amb una secció de biga inferior, guanyant en espai lliure. És el sistema més net i ràpid de realitzar una estructura.

Sistema d’aplicació

  • Formigó en massa: és aquell que es situa en un encofrat sense armadura, i té resistència a la compressió.
  • Formigó armat: requereix d’una armadura interior per oferir resistència a la tracció.
  • Formigó pre i post tesat: s’utilitza per conformar un element prefabricat, aplicant tensió sobre l’armadura, abans o després, de l'abocament de formigó en motlle.

En tots els casos el formigó pot abocar-se directament mitjançant el cubilot o bomba. 

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 20 / 25 / 30 / 35 i fins 50
Consistència S / P / B / F / L
Mida màxima de l'àrid 10 mm. / 20mm.
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.