és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El formigó sotmès a cicles gel-desgel i càmeres frigorífiques i de congelació

PROXTREM és el formigó bombejable especialment dissenyat per a resistir les condicions més fredes. És un producte amb una formulació específica amb una relació aigua/ciment molt baixa i un contingut d'aire oclòs en estat fresc de ≥4'5%, fan que el formigó PROXTREM presenti una excel·lent resistència a cicles de gel-desgel, sent apte per temperatures sota zero.

Aquest formigó incorpora fibres polimèriques estructurals, d’acord amb l’annex 7 del CodE “Recomanacions per l’ús del formigó amb fibres”, les quals eviten l'ús de l'armat convencional. La substitució de l'armat d'acer és molt recomanable en aquests tipus d'aplicacions ja que aquest pot patir els efectes de la corrosió i alteracions en la seva estructura deguda als continus canvis de temperatura als quals estarà sotmès durant la seva vida útil.

Camp d'aplicació

 • Paviments per cambres de congelació/frigorífiques.
 • Paviments sotmesos a molt baixes temperatures: laboratoris, indústria agroalimentària i també a cicles de gel-desgel. 
 • Paviments industrials.

Avantatges

 • RESISTENT: aquest producte està dissenyat per resistir temperatures sota zero.
 • EFICIENT: Com és un producte altament bombejable, és de ràpida aplicació en obra, i no genera residus.
 • SENSE ARMATS: L'ús de fibres estructurals, evita l'ús d'armats metàl·lics, estalviant temps i costos,  fins a 150m2 sense juntes.
 • SENSE FISSURES: Substitueix a l'armat convencional i, per tant, suporta la retracció del formigó i evita la necessitat de realitzar juntes en el paviment. 
 • QUALITAT: La consistència líquida és l'adequada per una correcta posada en obra, i així evitar afegits d'aigua en obra.

Sistema d'Aplicació

 • PROXTREM s'aplica en consistència líquida i sempre per equips especialitzats de PROMSA.
 • La seva posada en obra pot ser bé mitjançant abocament directe o bé bombejat. La posada en obra de PROXTREM no difereix de la d'un formigó convencional. 

Particularitats

 • Donada la baixa relació aigua-ciment del formigó PROXTREM i la seva col·locació en espais confinats amb poca ventilació, és obligatori una correcte curat del formigó.
 • L'ús d'aquest formigó per aplicacions de paviments sotmesos a cicles de gel-desgel requereix un contingut mínim de ciment, control de la màxima relació agua/ciments i control de l'aire ocluit en estat fresc.
 • PROXTREM és apte per la col·locació sobre ell de productes homologats per la indústria alimentària (resines), és possible que abans de l'aplicació d'aquests, es requereixi un fresat superficial del formigó.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 / 20mm
Consistència Líquida
Resistència a la compressió (28 dies) > 25 Mpa 
Ambients Classe: XC3, XC4,  XF1, XF3
Adaptables a les especificacions del CodE.