és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El formigó amb fibres estructurals per paviments amb menys juntes

PROLIMIT és un formigó d'altes prestacions sense límits que té en la seva composició fibres estructurals, d’acord amb l’annex 7 del CodE “Recomanacions per l’ús del formigó amb fibres”. Aquest formigó aconsegueix resistències característiques a compressió i residual a flexotracció sense haver de fer ús d'armat simple o doble i pot aconseguir àmplies superfícies minimitzant les juntes i talls en el paviment.

Amb PROLIMIT neix un nou concepte de paviments del futur sense límits, amb pastilles d’uns 150m2 i sense armat.

Camp d'aplicació

 • Paviments exteriors i interiors.
 • Paviments per a naus industrials que necessitin menys juntes.
 • Paviments per a pàrquings. 
 • Pavimentació urbana.
 • Obres públiques. 

Avantatges

 • EFICIENT: Facilita enormement la posada en obra ja que no requereix explícitament del bombeig del formigó ni el muntatge previ dels armats.
 • QUALITAT: PROLIMIT compleix amb la resistència desitjada i amb una correcta posada en obra. La consistència proposada evita l'addició d'aigua en obra el formigó així com la seva bona trebajabilitat. Garantim resistència residual del formigó.
 • SEGUR: L'eliminació de l'armadura, facilita treballar sobre superfícies més segures i estables. També estalvia posicions ergonòmiques i seguretat en col·locar la malla electrosoldada.
 • ESTALVI DE COSTOS: Posta en obra més ràpida, eliminació de l'armat i reducció de nombre de talls en el paviment (exemple: pas de carretons).
 • MULTIPLES ACABATS: Els acabats finals de PROLIMIT són els clàssics de paviments de formigó: remolinat, polit amb mitjans mecànics, etc.

Sistema d'aplicació

 • PROLIMIT s'aplica en consistència fluida o líquida i sempre per equips especialitzats de PROMSA.
 • La sub-base ha de ser de qualitat i ben compactada per assegurar una bona base pel formigó.
 • PROLIMIT requereix una curació externa acceptable de 4 dies, amb un reg continuat de tota la superfície.
 • El comportament de PROLIMIT és el d'un formigó convencional. La seva aplicació majoritària és mitjançant abocament directe, encara que també pot ser bombejat.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 / 20mm
Consistència Fluida - Líquida
Resistència a la compressió (28 dies) > 25 , 30 , 35 Mpa
Gruix >15cm
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.