és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Granulometries específiques per a cada necessitat

Els àrids són materials minerals granulars, procedents de diferents tipus de roca, que s'extreuen de pedreres i graveres. Després d'un procés de fragmentació i classificació granulomètrica, són utilitzats com a matèria primera en diferents indústries.

PROMSA disposa de plantes de trituració repartides estratègicament pel territori Català que compten amb processos productius eficients, segurs i que compten amb sistemes de minimització d'emanacions de pols. Aquests centres trituren àrids de tipologia calcària i poligènica amb aplicacions en formigons, morters, obra civil, asfalts, etc.