és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

UTE Potasas

L'obra consta d'edificis industrials per a l’emmagatzematge i expedició de sals procedents de la seva extracció en mines.

A l'obra se li suma la complexitat de ser una estructura molt a prop del mar a més de la tipologia del material emmagatzemat amb alt contingut en clorurs.

Per l'estructura: s'han subministrat formigons amb els ambients corresponents més armat convencional (augmentant el recrescut en l'armat).

Per als paviments interiors i exteriors s'ha optat per l'ús de formigons amb fibra polimèrica estructural (evitant així el possible impacte dels clorurs en el corrugat de l'armat).

En total se subministraran uns 29.000m3, amb previsió de finalització al març / abril 2020.

Corredor Mediterrani Castellbisbal-Martorell

L'obra del corredor Mediterrani en el tram Castellbisbal-Martorell preveu l'execució de 3 túnels diferents amb una previsió de construcció de 2 anys amb inici en 2019.

En una primera fase, túnel Costablanca, s'ha subministrat més de 1.000m3 de gunita. Per primavera de 2020 es preveu una altra fase en el Túnel Martorell.

La gunita subministrada amb marge de treballabilitat de 3h (amb retardant), amb diferents dosificacions segons especificacions (425, 450 i 475Kg ciment) més fibres.

Entre els 3 túnels estan previstos uns 10.000 m3 de gunita, a més de 55.000 m3 d'altres tipologies de formigó.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment industrial exterior amb HRR

Per a la rehabilitació d'aquest pàrquing exterior de camions es va triar el producte HRR.
El HRR és un formigó especialment per a paviments de ràpida actuació gràcies al seu ràpid enduriment.
L'obra va consistir en una actuació de reparació de 500m2 de vial de 15cm amb armat. Les característiques requerien una ràpida posada en servei, en aquest cas es va poder restaurar el vial en menys de 48 hores.
Ubicació: Feixa Llarga, l'Hospitalet de Llobregat.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Centre logístic AMAZON

Promsa ha afrontat el 2017 el repte del subministrament de la nova nau logística d'Amazon al Prat de Llobregat.

Diversos mesos de subministrament va durar la fonamentació de la llosa, la de major envergadura (dimensió i volum) que Promsa ha subministrat: 32.000 m3 a ritme de 500 m3 diaris servits des de les plantes de formigó de Zona Franca i Pallejà.

La fase de Paviments, 50.000 m2 de recreixement sobre la llosa de fonamentació, amb formigó de retracció controlada i terminació d'alta planimetria.

150.000m2 de capa de compressió sobre les prelloses alveolars de Precon (empresa del grup Ciments Molins), un formigó amb menys requeriment de planimetria, però amb el handicap de l'espessor (7/10cm).

Per a la fase d'urbanització (sanejament, serveis, accessos i plataformes d'estacionament de camions) s'han subministrat més de 7.000m3 de formigó a flexotracció.

Finalment a la zona d'oficines es va subministrar 2.000m2 de morter autoanivellant.

Lanzadera

A l'octubre de 2015 Promsa va iniciar les obres de subministrament de productes per a la construcció de l’obra “Lanzadera” que unirà la ciutat de Barcelona amb la T1 i la T2 de l'Aeroport del Prat.

Per a aquesta obra, es va instal·lar una planta d'obra dins de les instal·lacions de l’obra subministrant formigó i morter.

18.000m3 de morter fresc amb filler per a injecció en tuneladora.

100.000m3 de formigó per a pantalles (formigó amb dosificació de 375Kg de ciment SR) i lloses (HA30 SR).

Està previst acabar l'obra al setembre de 2018 pendents de subministrament uns 55.000m3 aproximadament.

Tanatori de Viladecans

La façana del tanatori de Viladecans, a la província de Barcelona, es va construir el 2016 amb formigó arquitectònic, formigó autocompactant.

Aquest tipus de formigó, en ser de consistència fluida i autocompactant, fa que s'adapti a qualsevol tipologia d'encofrat, per complexa que sigui.

Tota la façana es va realitzar en continu en 3 fases diferents. Abans de començar el formigonat, es van mantenir reunions amb els responsables de l'obra, amb la Direcció Facultativa, i també amb els encofradors per planificar correctament els formigonats i realitzar una prova prèvia per analitzar el comportament i les possibles millores a realitzar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments tècnics Nestlé - Girona

Dins dels accessos exteriors de la planta de Nestlé a Girona, es va realitzar un paviment tècnic amb Formigó RR.

Es va triar aquest tipus de formigó després d'un assessorament previ, ja que aquest producte aconsegueix 25Mpa a 48h, requisit que la propietat necessitava. Aquest formigó té una treballabilitat igual que la del formigó convencional.

Per a aquest tipus de productes, a causa de la seva complexitat, l'equip de qualitat va realitzar un exhaustiu control per garantir la resistència.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments Casinet Manà Experience

Després d'un assessorament tècnic es va decidir en aquesta obra realitzar el recrescut amb formigó cel·lular (més de 50m3 estesos durant un matí de manera bombejada).

Aquest tipus de formigó, per la seva baixa densitat i alta porositat, permet el recrescut en llocs on no es requereixi pes.

En aquesta obra a més del formigó cel·lular com recreixement es va subministrar paviments de formigó en acabat polit.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats