és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

UTE Potasas

L'obra consta d'edificis industrials per a l’emmagatzematge i expedició de sals procedents de la seva extracció en mines.

A l'obra se li suma la complexitat de ser una estructura molt a prop del mar a més de la tipologia del material emmagatzemat amb alt contingut en clorurs.

Per l'estructura: s'han subministrat formigons amb els ambients corresponents més armat convencional (augmentant el recrescut en l'armat).

Per als paviments interiors i exteriors s'ha optat per l'ús de formigons amb fibra polimèrica estructural (evitant així el possible impacte dels clorurs en el corrugat de l'armat).

En total se subministraran uns 29.000m3, amb previsió de finalització al març / abril 2020.

Corredor Mediterrani Castellbisbal-Martorell

L'obra del corredor Mediterrani en el tram Castellbisbal-Martorell preveu l'execució de 3 túnels diferents amb una previsió de construcció de 2 anys amb inici en 2019.

En una primera fase, túnel Costablanca, s'ha subministrat més de 1.000m3 de gunita. Per primavera de 2020 es preveu una altra fase en el Túnel Martorell.

La gunita subministrada amb marge de treballabilitat de 3h (amb retardant), amb diferents dosificacions segons especificacions (425, 450 i 475Kg ciment) més fibres.

Entre els 3 túnels estan previstos uns 10.000 m3 de gunita, a més de 55.000 m3 d'altres tipologies de formigó.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Centre logístic AMAZON

Promsa ha afrontat el 2017 el repte del subministrament de la nova nau logística d'Amazon al Prat de Llobregat.

Diversos mesos de subministrament va durar la fonamentació de la llosa, la de major envergadura (dimensió i volum) que Promsa ha subministrat: 32.000 m3 a ritme de 500 m3 diaris servits des de les plantes de formigó de Zona Franca i Pallejà.

La fase de Paviments, 50.000 m2 de recreixement sobre la llosa de fonamentació, amb formigó de retracció controlada i terminació d'alta planimetria.

150.000m2 de capa de compressió sobre les prelloses alveolars de Precon (empresa del grup Ciments Molins), un formigó amb menys requeriment de planimetria, però amb el handicap de l'espessor (7/10cm).

Per a la fase d'urbanització (sanejament, serveis, accessos i plataformes d'estacionament de camions) s'han subministrat més de 7.000m3 de formigó a flexotracció.

Finalment a la zona d'oficines es va subministrar 2.000m2 de morter autoanivellant.

Lanzadera

A l'octubre de 2015 Promsa va iniciar les obres de subministrament de productes per a la construcció de l’obra “Lanzadera” que unirà la ciutat de Barcelona amb la T1 i la T2 de l'Aeroport del Prat.

Per a aquesta obra, es va instal·lar una planta d'obra dins de les instal·lacions de l’obra subministrant formigó i morter.

18.000m3 de morter fresc amb filler per a injecció en tuneladora.

100.000m3 de formigó per a pantalles (formigó amb dosificació de 375Kg de ciment SR) i lloses (HA30 SR).

Està previst acabar l'obra al setembre de 2018 pendents de subministrament uns 55.000m3 aproximadament.

Moll adossat (Barcelona)

PROMSA ÀRIDS subministra des de Juliol 2017 la UTE ACCIONA COPCISA Tot-u nucli i esculleres, necessaris per a l'ampliació del moll adossat i la construcció d'una nova terminal polivalent per a vaixells al Port de Barcelona, el volum previst a subministrar és de 420.000Tn en 5 mesos.

L'ampliació del moll adossat s'executa amb el dragatge dels fangs del fons marí a 30m de profunditat i al seu lloc es realitza l'abocament de Tot-u nucli i esculleres, mitjançant gànguil, un vaixell que transporta 1000Tn per viatge, creant així una base de fonamentació per fondejar sobre uns grans calaixos prefabricats de formigó de mida 40x20x20m amb un pes de 6.000Tn, amb els quals es crea una barrera guanyant terreny al mar formant una gran superfície per a la nova terminal.

Per transportar el material des de la pedrera al port s'ha reclutat una flota de més de 150 camions que ha suposat un gran repte per a realitzar subministraments diaris de 7.000Tn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Tancs de gas - Enagas

Els tancs de gas natural liquat són una infraestructura d'elevats requeriments tècnics tant en l'execució de l'obra com també referent als materials per construir-los. Per a la construcció d'aquests dos conjunts de tancs de gas a Barcelona i Gijón, es van muntar 2 plantes d'obra per a subministrament exclusiu. Les obres també incloïen una central gasificadora (a Gijón).

El formigó fabricat i subministrat majoritàriament ha estat del tipus formigó criogènic, ja que per les característiques del tanc, els requeriments han estat formigó de molt alta resistència i amb capacitat de resistir a cicles de gel i desglaç.

El formigó dels murs es va executar en diverses fases usant el procediment de "trepa".

El control de qualitat del formigó ha estat fonamental, de manera que PROMSA va optar per instal·lar un laboratori de qualitat mòbil a la pròpia obra, per oferir control exhaustiu.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments Tercat

Els requeriments del formigó per a la terminal del port TERCAT, són molt exigents, tant pel que fa a la seva resistència, com al seu anivellament.

Promsa ha instal·lat una planta a obra per poder subministrar el formigó necessari perquè les empreses especialitzades puguin donar forma als paviments d'aquesta gran infraestructura privada.

L'alta exigència de qualitat del producte i la traçabilitat del mateix han permès donar resposta a les més exigents condicions.

Paviments tècnics Nestlé - Girona

Dins dels accessos exteriors de la planta de Nestlé a Girona, es va realitzar un paviment tècnic amb Formigó RR.

Es va triar aquest tipus de formigó després d'un assessorament previ, ja que aquest producte aconsegueix 25Mpa a 48h, requisit que la propietat necessitava. Aquest formigó té una treballabilitat igual que la del formigó convencional.

Per a aquest tipus de productes, a causa de la seva complexitat, l'equip de qualitat va realitzar un exhaustiu control per garantir la resistència.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats